Biegniemy po raz drugi!

10353536_786885918030288_3735462173510192426_o

Regulamin
„II Bieg Aleksandrowski z okazji Święta Wojska Polskiego”
15 sierpnia 2014 r.

I. CELE I ZAŁOŻENIA BIEGU
1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu.
2. Upowszechnienie sportu w różnych grupach społecznych, środowiskowych i zawodowych
3. Promocja Aleksandrowa Łódzkiego oraz całego województwa.
4. Promocja aktywności fizycznej wśród mieszkańców Aleksandrowa Łódzkiego i okolic.

II. ORGANIZATORZY
1. Organizatorem Biegu Aleksandrowskiego z okazji Święta Wojska Polskiego jest Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim.
2. Wykonawcą jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Aleksandrowie Łódzkim, Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim.
3. Honorowym patronem imprezy jest Poseł na Sejm RP Agnieszka Hanajczyk oraz Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego.

III. TERMIN I MIEJSCE
1. Bieg odbędzie się w dniu 15 sierpnia 2014 r. po ulicach i terenach zielonych Aleksandrowa Łódzkiego. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
2. Start: godzinna 15:00, ul. Adama Mickiewicza, Aleksandrów Łódzki
3. Meta: teren ośrodka MOSiR, ul. 11 Listopada 98, Aleksandrów Łódzki
4. Szczegółowa trasa biegu znajduje się na stronie internetowejwww.mosir.info w zakładce
„II Bieg Aleksandrowski z okazji Święta Wojska Polskiego” oraz na stronie
www.aleksandrow-lodzki.pl
5. Długość trasy wynosi 10 km
6. Trasa będzie oznaczona co 1 kilometr
7. Na trasie nie mogą przebywać osoby bez numeru startowego z wyjątkiem osób pełniących funkcje organizacyjne. Osoby naruszające niniejszy zakaz mogą być usunięte z trasy biegu przez odpowiednie służby.
8. Zawodnicy na starcie ustawiają się w strefie wyznaczonej przez organizatora biegu.
9. Na trasie zostanie zlokalizowany punkt z wodą dla zawodników
10. Trasa posiada atest PZLA
11. Klasyfikacje i miejsca na mecie będą rozstrzygać sędziowie PZLA

IV. ZASADY UCZESTNICTWA
1. W biegu może wziąć udział osoba, która najpóźniej w dniu rozgrywania imprezy ukończyła 16 lat.
2. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do posiadania Zaświadczenia od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL, uprawniającego do startu. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym
w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów.
3. Osoby pełnoletnie biorą udział w zawodach na własna odpowiedzialność, będąc świadomym aktualnego stanu zdrowia.
4. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie Zaświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu, które będzie dostępne w Biurze Zawodów albo przedstawienie podczas weryfikacji zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu.
5. Każdy zawodnik startujący w biegu musi zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów.
6. Biuro Zawodów będzie się mieścić na terenie MOSiR w Aleksandrowie Łódzkim przy ulicy 11 Listopada 98. Biuro będzie czynne w dniu:
- 15 sierpnia 2014 (piątek) w godzinach 10:00-14:30.
7. Wszyscy uczestnicy biegu są zobowiązani do stosowania się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych oraz obsługi z ramienia Organizatora.
8. Decyzje obsługi medycznej co do kontynuacji biegu są ostateczne i niezmienne.
9. Zawodnicy zdyskwalifikowani za doping i odbywający karę, nie mają prawa startu w biegu aż do wygaśnięcia dyskwalifikacji.
10. Obowiązuje limit czasowy – 2 godz.
11. Każda osoba odbierająca numer startowy, jednocześnie potwierdza znajomość regulaminu i podporządkowuje się jego warunkom

V. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA
1. Zgłoszenia do biegu będą przyjmowane drogą elektroniczną na stroniewww.datasport.pl
2. Płatność następuje bezpośrednio przy rejestracji na portaluwww.datasport.pl
3. Zgłoszenia on-line będą przyjmowane do dnia 12 sierpnia 2014. Po tym terminie zgłoszenie będzie możliwe jedynie w Biurze Zawodów w dniu 15 sierpnia 2014.
4. W biegu obowiązuje limit 300 uczestników, limit dotyczy osób które opłaciły start.
5. Opłata startowa za udział w „II Biegu Aleksandrowskim z okazji Święta Wojska Polskiego”
w zależności od terminu wpłaty wynosi:
I termin: do 12 sierpnia 2014 r. – 30 złotych
II termin: w dniu 15 sierpnia 2014 r. – 60 złotych.
6. W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości (np. w wyniku przekroczenia terminu wpłaty określonego w niniejszym regulaminie) zawodnik jest zobowiązany do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty, jaką winien on był wnieść zgodnie z terminem, w jakim dokonał pierwszej opłaty.
7. Osoby, które wniosą opłatę startową po 10 sierpnia 2014 roku winne są posiadać ze sobą potwierdzenie wniesienia opłaty podczas weryfikacji w Biurze Zawodów.
8. Zawodniczki i zawodnicy, którzy w dniu 15 sierpnia 2014 będą mieli ukończone 65 lat są zwolnieni z opłaty startowej.
9. Podczas odbioru pakietu zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku.
12. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przeniesienia raz wniesionej opłaty na innego uczestnika.
13. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik biegu otrzymuje:
- numer startowy wraz z czterema agrafkami
- pamiątkową koszulkę
- napoje (woda lub izotonik) na mecie biegu
- medal na mecie
- worek na odzież (depozyt).

VII. KLASYFIKACJA
W biegu prowadzone będą następujące klasyfikacje:
a/ w kategorii Generalnej Kobiet i Mężczyzn
b/ w kategoriach wiekowych Kobiet i Mężczyzn
K 16-18 M 16-18
K 18-29 M 18-29
K 30-39 M 30-39
K 40-49 M 40-49
K 50-59 M 50-59
K 60 i starsi M 60 i starsi
c/ w kategorii Mistrz Aleksandrowa Łódzkiego.
Jako mieszkańca Aleksandrowa Łódzkiego należy rozumieć osobę zameldowaną na terenie miasta bądź gminy Aleksandrów Łódzki (zameldowanie czasowe lub stałe).

VIII. NAGRODY
1. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg, otrzymają na mecie pamiątkowe medale.
2. Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji generalnej mężczyzn i kobiet otrzymają nagrody rzeczowe i puchary.
3. Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji wiekowej kobiet i mężczyzn otrzymają pamiątkowe statuetki i nagrody rzeczowe.
4. Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji Mistrz Aleksandrowa Łódzkiego wśród kobiet i mężczyzn otrzymają pamiątkowe statuetki i nagrody rzeczowe.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych nagród w wybranych przez siebie klasyfikacjach.

IX. NOCLEGI I WYŻYWIENIE
1. Koszt opłaty startowej, opłat za noclegi, dojazdów, własnego wyżywienia każdy zawodnik pokrywa we własnym zakresie.
2. Na mecie biegu Organizator zapewnia wodę lub napój izotoniczny.

X. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z biegiem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do organizatora na adres: plac Kościuszki 2; 95-070 Aleksandrów Łódzki z dopiskiem „Aleksandrowski Bieg z okazji Święta Wojska Polskiego – Reklamacja”, w terminie 7 (siedmiu) dni od daty przeprowadzenia biegu – bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).
2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego powyżej nie będą rozpatrywane.
3. Reklamacje dotyczące biegu organizator rozpatrywać będzie w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania.
4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących biegu będzie ostateczna.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszystkich uczestników biegu obowiązuje niniejszy regulamin.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.
4. Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed biegiem jak i podczas biegu, pod warunkiem wykluczenia z niego. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w biegu lub wykluczenia go w jego trakcie.
5. Przez przekazanie do organizatora prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 33, poza 883. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres organizatora.
6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., dziennik ustaw nr 133, poz. 883. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.
7. Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany do umieszczenia numeru startowego z przodu, na wysokości klatki piersiowej pod karą dyskwalifikacji.
8. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu.
9. Organizator zapewnia szatnie oraz depozyt na terenie MOSiR w Aleksandrowie Łódzkim.
10. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.
11. Wyniki będą opublikowane na stronie internetowej www.mosir.infowww.aleksandrow-lodzki.pl oraz przekazane do informacji mediów.
12. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn.

No Comments

Dodaj komentarz